Facebook Topi

04/04/2024

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là gì? Tác động của CRR tới kinh tế

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là một chính sách tiền tệ mà ngân hàng thương mại phải giữ một phần trăm tiền mặt hoặc các khoản tiền gửi tại ngân hàng trung ương, thay vì cho vay hoặc đầu tư.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là một công cụ quan trọng được các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sử dụng để quản lý tính thanh khoản và sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng sử dụng thường sử dụng tỷ lệ dự trữ tiền mặt để đạt được các mục tiêu chính sách của họ.

Cùng Topi tìm hiểu cách tính toán tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR), tầm quan trọng của nó trong chính sách tiền tệ và tác động của Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) đối với nền kinh tế.

I. Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là gì?

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thể hiện tỷ lệ phần trăm tiền gửi ngân hàng thương mại phải giữ dưới dạng dự trữ tại ngân hàng trung ương. Công cụ chính sách tiền tệ này cung cấp cho ngân hàng trung ương một phương tiện để điều tiết nguồn cung tiền trong nền kinh tế.

Bằng cách điều chỉnh Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR), các ngân hàng trung ương có thể kiểm soát lượng tiền mà ngân hàng có sẵn để cho vay và đầu tư.

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là gì?

CRR có khả năng ảnh hưởng đến khả năng cho vay, lạm phát và sự ổn định chung của nền kinh tế. Hơn nữa, sự biến động của CRR có thể tác động đáng kể đến lãi suất, khả năng tín dụng và mức đầu tư trong nền kinh tế, do đó gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế của một quốc gia.

II. Cách tính Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR)

Công thức tính Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR)

CRR = (Dự trữ tiền mặt / Tổng tiền gửi) * 100.

Ở đây, “Dự trữ tiền mặt” đề cập đến lượng tiền mặt mà ngân hàng phải giữ dưới dạng dự trữ tại ngân hàng trung ương và “Tổng tiền gửi” đề cập đến tổng số tiền gửi của khách hàng mà ngân hàng nắm giữ.

III. Tầm quan trọng của CRR

 • Quản lý CRR rất cần thiết trong việc kiểm soát thanh khoản, ảnh hưởng đến lạm phát và ổn định giá trị tiền tệ.
 • CRR tác động đến khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại và dòng tín dụng trong nền kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính tổng thể .
 • Ngoài ra, việc quản lý hiệu quả tỷ lệ dự trữ tiền mặt hỗ trợ ngân hàng trung ương trong việc điều tiết tăng trưởng kinh tế và quản lý rủi ro hệ thống, cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của nó đối với các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế.

IV. Ý nghĩa của CRR đối với lãi suất

 • Mối quan hệ giữa điều chỉnh CRR và lãi suất rất phức tạp. Những thay đổi về tỷ lệ dự trữ tiền mặt có thể tác động đáng kể đến khả năng cho vay của các ngân hàng, sau đó ảnh hưởng đến lãi suất cho vay.
 • Khi ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ tiền mặt, các ngân hàng phải nắm giữ nhiều dự trữ hơn, làm giảm khả năng cho vay và có khả năng dẫn đến lãi suất cao hơn.
 • CRR thấp hơn có thể thúc đẩy khả năng cho vay của ngân hàng, có khả năng dẫn đến lãi suất thấp hơn. Những điều chỉnh năng động này nhấn mạnh những động lực phức tạp trong hệ thống tài chính, vì chúng đóng vai trò then chốt trong việc định hình bối cảnh cho vay và môi trường lãi suất.

Tác động của tỷ lệ dự trữ tiền mặt tới tăng trưởng kinh tế

Tác động của việc điều chỉnh CRR tới nền kinh tế khá phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh tế hiện tại, mục tiêu chính sách tiền tệ và các biện pháp điều chỉnh khác.. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng cung tiền trong nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động cho vay và đầu tư.

Hơn nữa, những thay đổi về tỷ lệ dự trữ tiền mặt có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ lạm phát và mức giá chung. Những điều chỉnh này cũng có thể ảnh hưởng đến lãi suất, ảnh hưởng đến chi phí đi vay của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hơn nữa, những thay đổi này định hình đáng kể sự ổn định và khả năng phục hồi tổng thể của các tổ chức tài chính trong một quốc gia, cho thấy tác động sâu rộng của việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ tiền mặt đối với nền kinh tế.

V. Lợi ích của Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR)

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) có một số lợi thế như một công cụ chính sách tiền tệ:

 • Kiểm soát lạm phát:  Bằng cách tăng CRR, các ngân hàng trung ương có thể giảm lượng tiền sẵn có để cho vay, giúp kiểm soát lạm phát bằng cách hạn chế chi tiêu.
 • Ổn định nền kinh tế: CRR giúp ổn định nền kinh tế bằng cách quản lý nguồn cung tiền, đảm bảo thanh khoản không quá mức cũng như khủng hoảng thanh khoản.
 • Quản lý thanh khoản: CRR đảm bảo rằng các ngân hàng có đủ dự trữ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người gửi tiền, giúp họ quản lý thanh khoản một cách hiệu quả.
 • Công cụ chính sách tiền tệ: CRR rất quan trọng để các ngân hàng trung ương tác động đến hoạt động kinh tế, chẳng hạn như khuyến khích hoặc không khuyến khích cho vay và đầu tư.
 • Duy trì sự ổn định tài chính: CRR giúp duy trì sự ổn định tài chính bằng cách đảm bảo các ngân hàng có đủ dự trữ để trang trải các khoản nợ và tránh tình trạng mất khả năng thanh toán.
 • Giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt: Trong thời điểm cho vay quá mức và có khả năng thiếu tiền mặt, CRR đảm bảo rằng các ngân hàng duy trì mức dự trữ tối thiểu để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng, ngăn ngừa tình trạng khủng hoảng tiền mặt.

Quản lý tỷ lệ dự trữ tiền mặt đối với chính sách tiền tệ

Quản lý CRR rất cần thiết trong việc kiểm soát thanh khoản, ảnh hưởng đến lạm phát và ổn định giá trị tiền tệ. Nó tác động đến khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại và dòng tín dụng trong nền kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính tổng thể.

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là gì?

Ngoài ra, việc quản lý hiệu quả tỷ lệ dự trữ tiền mặt hỗ trợ ngân hàng trung ương trong việc điều tiết tăng trưởng kinh tế và quản lý rủi ro hệ thống, cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của nó đối với các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế.

VI. So sánh giữa Tỷ lệ đòn bẩy bổ sung (SLR) và Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR)

 

Tỷ lệ đòn bẩy bổ sung (SLR)

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR)

Mục đích  Đảm bảo khả năng thanh toán, tạo điều kiện cho chính phủ vay vốn Kiểm soát cung tiền, quản lý thanh khoản

Yêu cầu

Tài sản dễ chuyển đổi thành tiền mặt như tiền mặt, vàng hoặc chứng khoán chính phủ. Giữ tỷ lệ tiền gửi dưới dạng dự trữ tiền mặt

Tác động đến thanh khoản

Gián tiếp, xác định thành phần tài sản Trực tiếp, giảm nguồn vốn sẵn có để cho vay

Linh hoạt

Sự linh hoạt trong việc lựa chọn chứng khoán Yêu cầu cứng nhắc, phải giữ tiền mặt

Kiểm soát cung tiền

Gián tiếp, ảnh hưởng đến cung tiền thông qua thành phần tài sản Trực tiếp, kiểm soát cung tiền bằng cách hạn chế cho vay

Quản lý rủi ro

Giúp quản lý rủi ro thanh khoản và khả năng thanh toán Giúp kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Lĩnh vực ngân hàng đã trải qua quá trình phát triển đáng kể từ ngân hàng truyền thống đến sự xuất hiện của ngân hàng mới. Sự phát triển này trong thời đại fintech đã tác động sâu sắc đến các doanh nghiệp trong thời kỳ hiện đại.

Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) là một công cụ quan trọng mà các ngân hàng trung ương sử dụng để quản lý tính thanh khoản và sự ổn định trong hệ thống ngân hàng. Tác động của nó đối với lạm phát, tăng trưởng kinh tế và lãi suất làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong chính sách tiền tệ. So sánh với Tỷ lệ thanh khoản theo luật định nhấn mạnh các công cụ đa dạng có sẵn của các ngân hàng trung ương. Khi ngân hàng phát triển, việc hiểu biết các công cụ này ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân trong việc điều hướng bối cảnh tài chính năng động.

Câu hỏi thường gặp

1. CRR là gì và nó tác động đến nền kinh tế như thế nào?

Trả lời. CRR là tỷ lệ phần trăm tiền gửi mà các ngân hàng phải giữ làm dự trữ tại ngân hàng trung ương. Nó tác động đến nền kinh tế bằng cách điều tiết nguồn cung tiền, ảnh hưởng đến khả năng cho vay, lạm phát và sự ổn định chung của nền kinh tế.

2. CRR khác với Tỷ lệ thanh khoản theo luật định (SLR) như thế nào?

Trả lời. CRR yêu cầu các ngân hàng giữ một tỷ lệ phần trăm tiền gửi bằng tiền mặt tại ngân hàng trung ương, trong khi SLR yêu cầu các ngân hàng duy trì tỷ lệ phần trăm tiền gửi của họ bằng các chứng khoán cụ thể, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ.

3. Công thức tính CRR là gì?

Trả lời. Công thức tính CRR là = (Dự trữ tiền mặt / Tổng tiền gửi) * 100, trong đó Dự trữ tiền mặt là lượng tiền mặt mà ngân hàng phải giữ dưới dạng dự trữ tại ngân hàng trung ương và Tổng tiền gửi là tổng số tiền gửi mà khách hàng của ngân hàng nắm giữ .

4. Ngân hàng trung ương sử dụng CRR như thế nào để kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế?

Trả lời. Khi ngân hàng trung ương tăng Tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR), các ngân hàng phải nắm giữ nhiều dự trữ hơn, làm giảm lượng tiền họ có thể cho vay. Sự giảm cung tiền này giúp kiểm soát lạm phát bằng cách hạn chế lượng tiền có sẵn để chi tiêu. Ngược lại, khi ngân hàng trung ương giảm CRR, ngân hàng có nhiều vốn cho vay hơn, kích thích tăng trưởng kinh tế.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/OR1Ol8SM6qbwCOqQ7r0rUqOMd1okayi8MIFWxOEF.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI