Chính sách bảo mật

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Website https://www.topi.vn và ứng dụng TOPI (“TOPI”) được sở hữu/sử dụng và vận hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM (“Công ty” hoặc “VAM”).

Bản Điều khoản sử dụng này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên TOPI, TOPI nhằm định hướng các hoạt động của bạn được phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chuẩn đạo đức xã hội. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của bạn khi tham gia các hoạt động trên TOPI cũng như quyền và nghĩa vụ của TOPI, TOPI nỗ lực để cung cấp đến bạn một môi trường tương tác thú vị và đảm bảo các yếu tố lành mạnh, an toàn.

Các quy định trong Bản Điều khoản sử dụng này được đăng tải công khai trên website https://www.topi.vn và ứng dụng TOPI và sẽ tạo thành thỏa thuận đầy đủ giữa bạn với Công ty cũng như với các người dùng khác liên quan tới mọi hoạt động trên TOPI.

Trước khi tham gia hoạt động trên TOPI, Bạn được yêu cầu phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và nhấn nút đồng ý với tất cả các nội dung mà Công ty đưa ra dưới đây. Kể từ khi bạn nhấn nút đồng ý với tất cả nội dung của Bản Điều khoản sử dụng này, Bản điều khoản sử dụng này có giá trị ràng buộc tương đương một Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và bạn với các điều khoản tương ứng. Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật.

PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

I. CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Điều khoản sử dụng: Là bản Điều khoản sử dụng này, được xây dựng để áp dụng đối với tất cả người dùng có truy cập, tham gia sử dụng các dịch vụ trên TOPI.

2. Hợp đồng: Là thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty ký kết thông qua hệ thống kết nối của TOPI để xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự theo mong muốn của hai bên. Để đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch dân sự được xác lập và thực hiện qua hệ thống TOPI, Công ty yêu cầu Bạn sử dụng mẫu Hợp đồng do Công ty cung cấp.

 3. “Người dùng” hoặc “Bạn”: là bất cứ người dùng nào có truy cập, sử dụng TOPI.

4. “Khách hàng” là Người dùng truy cập, sử dụng TOPI và giao kết Hợp đồng với Công ty thông qua TOPI .

5. “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất nội dung trong những thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu và các thông tin định danh khác theo quy định pháp luật.

6. “Tài khoản hoạt động” Là tài khoản của Người dùng được đăng ký trên TOPI, tuân thủ các điều kiện, trình tự, chính sách đăng ký Người dùng theo từng thời kỳ do Công ty ban hành.

7. “Giao dịch” là toàn bộ các thao tác mà Khách hàng thực hiện trên TOPI thông qua các chức năng, tính năng quản lý mà Công ty xây dựng và phát triển.

8. “Đơn vị Cung Cấp” là các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và có chức năng hoạt động kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh tới Người dùng thông qua sự hỗ trợ tiếp cận của TOPI.

9. “Biện pháp xác thực” là các yếu tố xác thực mà Công ty sử dụng để xác thực định danh người dùng bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu sử dụng một lần (One-Time Password), mật khẩu, đặc điểm sinh trắc học và các biện pháp xác thực khác được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

10. “Sản phẩm Tích Lũy” là sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp tới Khách hàng trên TOPI theo quy định tại Hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty.

11.Tài chính cá nhân” là tính năng của ứng dụng TOPI do Công ty sáng tạo, phát hành nhằm cung cấp cho Người dùng các tiện ích để tự lập Kế hoạch tài chính cho các mục tiêu đầu tư, nhận biết mức độ Chấp nhận rủi ro tài chính của cá nhân và quản lý hiệu quả Tài sản tài chính, xây dựng lộ trình tăng trưởng tài chính cá nhân bền vững.

12. “Sản phẩm Hợp tác” là các sản phẩm, dịch vụ mà Người dùng được Công ty hỗ trợ tiếp cận trên TOPI và được cung cấp bởi Đơn vị Cung Cấp. Người dùng sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người dùng và Đơn vị Cung Cấp. TOPI sẽ giới thiệu tới Người dùng các Sản phẩm Hợp tác tùy theo từng thời điểm phát hành và được công bố trên TOPI.

II. CÁC QUY ĐỊNH CẤM

1. Công ty nghiêm cấm hoạt động truyền đưa, cung cấp các nội dung vi phạm pháp luật/vi phạm thuần phong mỹ tục trên trang web, ứng dụng TOPI của Công ty.

2. Công ty nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm các quy định của bản Điều khoản sử dụng này trên trang web, ứng dụng TOPI của Công ty.

3. Công ty nghiêm cấm thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, cung cấp thông tin sai sự thật, mạo danh, lừa đảo trên trang web, ứng dụng TOPI của Công ty.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRÊN TOPI

1. Quy định chung đối với toàn bộ Người dùng

1.1. Phải Cung cấp đầy đủ, chính xác và không gian dối các Thông Tin Cá Nhân, thông tin tài khoản ngân hàng của mình trong quá trình đăng ký và xác thực tài khoản Người dùng, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho Đơn vị Cung Cấp và chịu trách nhiệm trước Công ty, Đơn vị Cung Cấp và Pháp luật với các thông tin đó cũng như các hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải, chia sẻ Thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng của Người dùng.

1.2. Được sửa đổi, cập nhật theo thông tin chính xác mỗi khi có thay đổi thông tin cá nhân của mình trên TOPI trong suốt quá trình sử dụng với điều kiện tuân theo hướng dẫn, quy trình của Công ty.

1.3. Được chủ động lựa chọn các giao dịch phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình để thực hiện việc hợp tác với Công ty thông qua Hợp đồng đã giao kết hoặc tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Đơn vị Cung Cấp phát hành.

1.4. Thông báo và yêu cầu ban quản trị trang xử lý các hành vi vi phạm trên TOPI khi có chứng cứ hợp lệ.

1.5. Được xóa Tài khoản hoạt động khi truy cập TOPI trên một số thiết bị của hệ điều hành mà Bên B công bố theo từng thời kỳ.

1.6. Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà TOPI đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình. Trong trường hợp Người dùng tự làm mất mật khẩu của mình dẫn tới thiệt hại, tổn thất cho TOPI thì Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn cho TOPI và tự chịu thiệt hại, rủi ro trước pháp luật.

1.7. Người dùng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho Công ty về việc sử dụng hoặc hoạt động trên tài khoản hoạt động trước pháp luật. Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoạt động bất hợp pháp khác có thể là căn cứ cho phép Công ty tạm ngừng tài khoản hoạt động hoặc chấm dứt, phong tỏa tài khoản hoạt động, giao dịch được cung cấp cho Khách hàng.

1.8. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của Công ty và các quy định chung của pháp luật, không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của Công ty hoặc vi phạm quy định của pháp luật.

1.9. Người dùng không sử dụng giao dịch cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

1.10. Tùy vào từng giao dịch cụ thể trên TOPI Người dùng được yêu cầu phải thực hiện các Biện pháp xác thực trước khi tiến hành thực hiện giao dịch.

1.11. Trong quá trình đánh giá khẩu vị rủi ro để đưa ra phân loại hồ sơ rủi ro của tài chính cá nhân Người dùng đảm bảo trả lời chính xác và sát nhất các câu hỏi do TOPI đưa ra để đạt hiệu quả tốt nhất.

1.12. Nhằm hỗ trợ Người dùng tự xây dựng các mục tiêu đầu tư và đưa ra những khuyến nghị đầu tư hiệu quả, Người dùng cần kê khai và cung cấp các thông tin, số liệu theo yêu cầu của hệ thống phần mềm ở phần tính năng Kế hoạch tài chính để hệ thống có thể xử lý và đánh giá dữ liệu chính xác.

1.13. Thực hiện các giao dịch trên TOPI theo đúng và phù hợp với hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm đã được công bố trên TOPI hoặc thông báo tới Tài khoản hoạt động.

2. Quy định đối với Khách hàng

2.1. Được Công ty hướng dẫn các điều kiện, thủ tục tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.

2.2. Được sử dụng các dịch vụ Cổng thông tin, dịch vụ tư vấn quản lý, và các tiện ích khác trên TOPI do Công ty cung cấp nhằm mục đích tìm kiếm, tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Công ty hoặc Đơn vị Cung Cấp phát hành và giao kết, thực hiện các giao dịch, Hợp đồng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

2.3. Được sử dụng tiện ích Tài chính cá nhân trên TOPI để có lộ trình tăng trưởng tài chính và tự do tài chính của cá nhân, lập các mục tiêu mua sắm và nhận được khuyến nghị đầu tư thông minh, hiệu quả, bền vững với tài sản hiện có.

2.4. Được tiếp cận, cung cấp Sản phẩm Tích Lũy bởi Công ty và các Sản phẩm, Dịch vụ khác từ các Đơn vị Cung Cấp thông qua TOPI tại từng thời điểm.

2.5. Tài khoản ngân hàng của Khách hàng cung cấp cho Công ty là tài khoản thuộc sở hữu và đứng tên của Khách hàng mà Khách hàng sẽ nhận lại tiền góp vốn sẽ rút về và các khoản lợi nhuận được hưởng từ việc hợp tác kinh doanh với Công ty.

2.6. Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về các Hợp đồng, giao dịch mà mình ký kết, tham gia thông qua hệ thống của TOPI.

2.7. Thanh toán cho Công ty các loại phí theo quy định của Công ty và Hợp đồng giữa các bên.

3. Quy định đối với Công ty

3.1. Công ty có quyền thay đổi những Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tính năng nào của TOPI vào bất kỳ thời điểm nào. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố thay đổi của các Điều khoản sử dụng.

3.2. Công ty không bảo đảm và đưa ra bất kỳ cam kết đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào cho Người dùng khi thực hiện các Giao dịch và sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Đơn vị Cung Cấp phát hành thông qua TOPI.

3.3. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi Người dùng lựa chọn xóa Tài khoản hoạt động. Người dùng sau khi xóa Tài khoản hoạt động có thể tiếp tục thực hiện giao dịch với Đơn Vị Cung Cấp do Công ty kết nối thông qua các nền tảng thuộc sở hữu và vận hành trực tiếp bởi các Đơn vị Cung Cấp.

3.4. Kết quả hoạt động đầu tư không phải do Công ty quản lý, kiểm soát hay thực hiện.

3.5. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản sử dụng này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty.

3.6. Công ty không chịu trách nhiệm đối với Chính sách sử dụng sản phẩm, Dịch vụ khác do Đơn vị cung cấp phát hành và các vấn đề khác theo quy định của Đơn vị Cung Cấp hoặc thỏa thuận được ký kết giữa Người dùng và Đơn vị Cung Cấp.

3.7. Công ty có quyền đề xuất đến Người dùng các giao dịch, sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị Cung Cấp dựa theo nhu cầu của Người dùng khi đăng ký hoặc khi Người dùng đã đồng ý tiếp nhận.

3.8. Được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký Người dùng nếu Người dùng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng này.

3.9. Những thông tin hiển thị trên TOPI có liên quan đến các Đơn vị Cung cấp, dịch vụ và sản phẩm của họ đều dựa vào thông tin và dữ liệu Công ty thu thập và được phép cung cấp từ Đơn vị Cung cấp và Thông Tin Cá Nhân Người dùng cung cấp thông qua TOPI. Vì vậy, Công ty không chịu bất kì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác, hợp lệ hoặc đúng đắn của thông tin so sánh, cũng như không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kì lỗi, sai sót hoặc thiếu sót nào về các thông tin này.

3.10. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh trong trường Hợp Người dùng/Khách hàng không thực hiện các giao dịch, thay đổi, cập nhật thông tin trên TOPI theo đúng và phù hợp với chỉ dẫn của Công ty tại từng thời điểm được công bố trên TOPI hoặc thông báo vào hòm thư điện tử, Tài khoản hoạt động, cuộc gọi hoặc các phương thức hợp lệ khác.

3.11. Được quyền tù chối hoặc hủy giao dịch, thay thế bằng giao dịch mặc định khác trong trường hợp Người dùng/Khách hàng thực hiện các giao dịch không đúng hoặc không phù hợp với hướng dẫn của Công ty.

3.12. Được quyền phong tỏa hoặc hạn chế một số tính năng của Tài khoản hoạt động khi xảy ra sự cố kỹ thuật trên TOPI hoặc sự cố kỹ thuật xuất phát từ hệ thống của Bên thứ ba kết nối với TOPI hoặc sự cố chuyển nhầm tiền, thực hiện sai giao dịch từ Khách hàng để kiểm tra và rà soát giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa khả năng xảy ra rủi ro, gian lận, giả mạo, không hợp pháp và có các biện pháp ngăn chặn việc lợi dịch giao dịch, dịch vụ thanh toán cho các hoạt động phạm pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố, sử dụng tài sản trái phép, chiếm giữa trái phép tài sản…

3.13. Công ty đều có quyền hạn chế sử dụng Tài khoản hoạt động của Khách hàng (bao gồm cả việc phong tỏa tạm thời Tài khoản hoạt động) bằng một thông báo trước bằng thư gửi vào hòm thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông báo công khai trên TOPI, Thông báo tại mục “Thông báo” của Tài khoản hoạt động của Khách hàng để đảm bảo hoạt động của Khách hàng trên TOPI tuân thủ quy định pháp luật.

3.14. Công ty và/hoặc Đơn vị Cung Cấp không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của Thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng của Người dùng hoặc Khách hàng cung cấp, đăng tải, chia sẻ.

IV. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LƯU TRỮ, BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin

Bạn hiểu rằng việc truyền đưa và tạo thông tin thông qua TOPI một cách công khai sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Những thông tin không phù hợp với quy định của pháp luật và của Bản Điều khoản sử dụng này do bạn tạo, truyền, đưa trên TOPI có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba.Vì vậy, Công ty khuyến cáo bạn cần cân nhắc trước khi để toàn bộ thông tin của mình ở chế độ công khai trên TOPI.

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Đối với các tranh chấp giữa bạn và người dùng khác trên TOPI, các khiếu nại về chính sách của Công ty …, Công ty sẽ áp dụng cơ chế để giải quyết như sau:  

  1.  

2.1. Khi bạn đăng ký tạo tài khoản và được Công ty cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ các giao dịch trên TOPI thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

2.2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng TOPI này phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản

2.3. Đối với tranh chấp giữa bạn với người dùng khác trên TOPI hoặc giữa bạn với Công ty, Công ty sẽ căn cứ vào các thông tin ghi nhận trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, Công ty sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

2.4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

3. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng trên TOPI

3.1. Công ty chỉ thu thập các dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng quy định của pháp luật và được sự đồng ý cung cấp của người dùng. Các thông tin mà Công ty thu thập và/hoặc tiếp cận, sử dụng bao gồm: Thông Tin Cá Nhân, thông tin giấy tờ tùy thân, hình ảnh hai mặt của giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng, thư viện hình ảnh chân dung, video.

3.2. Ngoài ra, Công ty cũng thu thập thông tin về quá trình sử dụng của bạn như: lịch sử truy cập nhằm phục vụ cho việc truy ngược hành vi của người sử dụng trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

3.3. Công ty đảm bảo các thông tin được thu thập của bạn được sử dụng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật. Công ty cam kết và sử dụng các phương pháp hợp lý để đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân được thu thập.

3.4. Công ty sẽ yêu cầu bạn cung cấp các Thông Tin Cá Nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin của bạn chỉ được chia sẻ dùng để:

3.4.1. Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, tính năng mới, chương trình truyền thông, quảng cáo, khuyến mại của TOPI, chăm sóc Khách hàng;

3.4.2. Quản lý hoạt động của bạn trên TOPI;

3.4.3. Xác thực các thông tin cá nhân;

3.4.4. Giới thiệu bạn với Đơn vị Cung Cấp phù hợp các sản phẩm, dịch vụ mà bạn có nhu cầu sử dụngthông qua TOPI ;

3.4.5. Hỗ trợ việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên TOPI;

3.4.6. Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi bạn sử dụng dịch vụ TOPI;

3.4.7. Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại TOPI.

3.4.8. Đánh giá, nghiên cứu, đo đạc mức độ phù hợp, quan tâm giữa các hành vi tiêu dùng cũng như hoạt động của bạn với các sản phẩm/dịch vụ trên TOPI cũng như của các Đơn vị Cung Cấp hoặc đối tác khác của Công ty nhằm xây dựng sản phẩm/dịch vụ mới của Công ty trên TOPI cũng như của các Đơn vị Cung Cấp/đối tác mà Công ty có liên kết hoặc hợp tác mà Công ty cho rằng sẽ phù hợp với nhu cầu của Bạn.

3.5. Thời gian lưu trữ thông tin: 02 năm – 10 năm tùy loại thông tin được lưu trữ và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Sau thời hạn này Công ty sẽ xóa bỏ hoàn toàn Thông Tin Cá Nhân của bạn ngoại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.6. Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được bạn đăng ký và/hoặc cập nhật tới TOPI có tham chiếu tới các thông tin do bạn đưa trên các phương tiện, công cụ khác và/hoặc tổ chức, cá nhân do bạn giới thiệu để cung cấp thông tin tham chiếu.

3.7. Người dùng đồng ý những đối tượng có thể tiếp nhận, sử dụng thông tin đã thu thập bao gồm:

3.7.1. Đơn vị chủ quản TOPI;

3.7.2. Đơn vị Cung Cấp sẽ ký Hợp đồng với bạn;

3.7.3. Các đối tác của Công ty được Công ty lựa chọn để hợp tác, hỗ trợ cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách tốt nhất cho bạn bao gồm nhưng không giới hạn các Đơn vị Cung Cấp, phát hành sản phẩm tài chính, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường;

3.7.4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể;

3.7.5. Các công ty liên kết, các đơn vị thành viên hoặc các công ty thuộc tập đoàn của Công ty

3.8. Bạn có thể yêu cầu hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân mà Công ty đã thu thập bằng cách lựa chọn tính năng Xóa tài khoản được Công ty cung cấp trên TOPI theo hướng dẫn của Công ty theo từng thời kì. 

V. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Mối liên hệ với các trang khác

Website https://www.topi.vn và ứng dụng TOPI có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web, ứng dụng bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web, ứng dụng của bên thứ ba. bạn đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web, ứng dụng đó.

2. Khước từ đảm bảo

2.1. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Công ty từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web, ứng dụng từ bên thứ ba. Công ty không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web, ứng dụng bên thứ ba và không có trách nhiệm với bất kỳ:

2.1.1. Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web, ứng dụng;

2.1.2. Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web, ứng dụng;

2.1.3. Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp nào hoặc tấn công mạng tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính được lưu trữ trong đó;

2.1.4. Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web, ứng dụng của chúng tôi bởi bên thứ ba;

2.1.5. Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web, ứng dụng.

2.1.6. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web, ứng dụng của chúng tôi;

2.1.7. Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên trang web, ứng dụng mà không thông qua dịch vụ tư vấn, giới thiệu và sự xác thực của Công ty.

 

 

 

 

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội